GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Petra Netuka, IČ: 08511497, Sídlem: Brno - Královo Pole, Rostislavovo náměstí 302/3, PSČ 61200 

s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím.

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 01.08.2019.


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Striktně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ("ZOOÚ") a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutném rozsahu jen omezený počet prověřených osob zavázaných mlčenlivostí, ať už naši zaměstnanci nebo zaměstnanci certifikační autority.

Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdílíme se třetími osobami a žádné osobní údaje nemohou být použity k marketingovým účelům.

Pravidelně kontrolujeme a udržujeme naše systémy tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku informací. V souvislosti s tím si vyhrazujeme právo zahájit vyšetřování v případě sebemenšího podezření na jakoukoliv podezřelou aktivitu. Vyhrazujeme si také právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření orgány státní moci.

Statistické informace

Při návštěvě webových stránek mohou být sbírány některé informace pro statistické účely. Tyto informace mají neosobní povahu a nejsou žádným způsobem zpracovávány k identifikaci konkrétního zákazníka. Jedná se mj. o název prohlížeče, operačního systému, rozlišení obrazovky apod. Tyto informace jsou statisticky analyzovány například za účelem zlepšení použitelnosti webových stránek nebo k zajištění jejich rychlejšího načítání.

Právo na informace

Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na kontaktní adresu společnosti diva2.cz, popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

Právo na opravu

V případě, že údaje u vašeho účtu nejsou aktuální nebo jsou nekompletní, máte právo tyto údaje aktualizovat nebo doplnit. Můžete tak učinit po přihlášení ke svému účtu v sekci Nastavení účtu. Upozorňujeme, že údaje na vystavených fakturách z předchozích měsíců aktualizovat nelze.

Právo na vymazání

Právo na vymazání neznamená absolutní "právo na zapomenutí". Například nelze vymazat data na fakturách a daňových dokladech, která musíme uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Mohou být vymazána pouze data, u kterých nemáme zákonnou povinnost je uchovávat či archivovat.

Bezpečnostní procedury

Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozoroňujeme, že i přes veškerá opatření může existovat jistá míra rizika, například v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod.

Osobní data, která evidujeme


Účel zpracování osobních údajů, jejich rozsah, právní základ a doba zpracování:


Příjemci osobních údajů:

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

Žádné z osobních údajů nepředávám do třetích zemí mimo Evropskou unii.

 

Cookies

Internetové stránky využívají cookies. Cookies slouží ke shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků stránek, aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu.

Cookies lze nastavit (vypnout) v prohlížeči počítače.