Všeobecné podmínky

I. Obchodní podmínky - obecná ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi OSVČ Petra Netuka (dále jen „PN“), se sídlem Brno - Královo Pole, Rostislavovo náměstí 302/3, PSČ 61200, IČO: 08511497, a fyzickou osobou (dále jen „klientem“) účastnící se jógových akcí organizovaných PN.

1.2  Účastník je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele služeb a je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na akcích.

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušnou jógovou akci na webových stránkách www.fit.netuka.cz vyjadřuje klient svůj zájem zúčastnit se dané akce. Při odeslání formuláře dává klient svůj souhlas s obchodními podmínkami PN.

2.2 Rezervace jógové akce je závazná až po přijetí platby před zahájením jógového kurzu/semináře/pobytu. Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu, případně SMS. Pokud se tak nestane do pěti dnů, je přihláška automaticky stornována (odstoupení od smlouvy ze strany PN s okamžitým účinkem) a místo je nabídnuto náhradníkům. Účastník uvádí do zprávy pro příjemce své jméno a typ akce, na kterou se hlásí (viz informace v emailu potvrzující rezervaci).

2.3 Odesláním platby za jógovou akci na základě emailu potvrzujícího rezervaci je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.

2.4 Storno podmínky:

Jestliže se účastník nemůže akce zúčastnit (a to z jakéhokoli důvodu) a platbu již provedl, je v prvé řadě povinen se z akce prostřednictvím emailu odhlásit. Pokud tak neučiní ani do dne zahájení akce, nemá nárok na vrácení ceny kurzovného (stoprocentní storno poplatek). Toto platí pro všechny jógové akce pořádané PN.

Storno podmínky pro kurzy konané v Brně:

Při odhlášení se 3 a více dnů před konáním kurzu je klientovi kurzovné vráceno.

Při odhlášení se 2 a méně dnů před konáním kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní kurzu, případně náhradníka dodá PN. V případě otěhotnění je možné se přesunout do kurzu těhotenského, pokud bude volná kapacita a nahlásí-li klientka změnu stavu před zahájením původně rezervovaného kurzu. V případě odhlášení se z kurzu kdykoli po jeho zahájení klientovi zaniká nárok na vrácení jakékoli části kurzovného, a to i když klient nebyl přítomen ani na jedné lekci. Klient může v takovém případě za sebe poslat náhradníka, který za něj kurz dochodí.

Storno podmínky pro vícedenní kurzy konané mimo Brno:

Storno podmínky jsou uvedeny pro každý pobyt zvlášť. Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník dodá náhradníka, který se namísto něj zúčastní akce, případně náhradníka dodá PN.

2.5 V případě vracení kurzovného či jeho části je částka ponížená o případný storno poplatek, do 14 dní od odhlášení je vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.

2.6  V případě zrušení akce ze strany PN (platí u online kurzů, seminářů v sále a u vícedenních pobytů) bude klientovi buď nabídnut náhradní termín nebo vrácena celá částka převodem zpět na účet.

2.7 V případě zrušení akce ze strany PN platí tyto podmínky náhrad: 

III. Odpovědnost a povinnosti účastníka během konání jógových akcí

3.1 Pro odkládání svršků a věcí slouží místo výslovně určené lektorkou. Doklady a cennosti si klient bere s sebou do sálu, kde probíhá lekce. Za věci uložené v rozporu s těmito pravidly nepřebírá PN jakoukoli odpovědnost.

3.2 Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost, je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se cvičební akce. V případě jakýchkoli zdravotních potíží, které by nastaly v průběhu pohybového kurzu, účastník prohlašuje, že se cvičení účastní se souhlasem svého ošetřujícího lékaře a na svou vlastní zodpovědnost. Pokud by byl jeho stav v rozporu s návštěvou jógové akce, je povinen toto okamžitě oznámit lektorce a ihned ukončit využívání služeb.

PN není zodpovědná za jakékoli škody na zdraví, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, které si klient způsobí úmyslně, nedbáním pokynů lektorky, neopatrností či přeceněním své fyzické kondice. V případě účasti dítěte na akci rodič nebo zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá za zdravotní stav dítěte.

IV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

4.1 Účastník má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb s PN, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, prostřednictvím mimosoudního orgánu - České obchodní inspekce (www.coi.cz).

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Klient je povinen oznamovat PN jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

5.2 PN zasílá klientovi veškeré písemnosti týkající se konkrétní jógové akce na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

5.3 PN je oprávněna přechodně či trvale změnit rozsah služeb, vybavení sálu či adresu cvičebních prostor bez vlivu na ostatní podmínky, aniž by některá ze změn výrazněji zasáhla do průběhu konkrétního kurzu. PN si vyhrazuje právo ve výjimečných případech jednorázově zajistit náhradní prostory pro lekci probíhajícího kurzu z technických důvodů pronajímatelem předem neoznámených.

5.4 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.


Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 11.9.2019 

Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby